สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานสาขาวิชา 074-288891-2
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา 074-288886

Contact Us (E-mail)

          ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชา